Výběrové řízení na ředitele organizace

Úvod  /  Aktuálně  /  Výběrové řízení na ředitele organizace

Místo výkonu práce: České Budějovice
Předpokládaný nástup: od 1. 4. 2021, na dobu neurčitou

Pro obsazení místa budou požadovány následující kvalifikační předpoklady:
▪ vysokoškolské vzdělání v magisterském stud. programu příslušného oboru a praxe;
▪ zkušenost s vedením a motivací spolupracovníků;
▪ znalost právních předpisů souvisejících s výkonem funkce;
▪ trestní a občanská bezúhonnost.

Další požadované schopnosti a dovednosti:
▪ vysoká úroveň manažerských, organizačních a komunikačních dovedností;
▪ flexibilita, samostatnost, rozhodnost;
▪ koncepčnost a všeobecný přehled v oboru;
▪ schopnost komunikace.

Platové podmínky se řídí příslušnými právními předpisy pro zaměstnance příspěvkových organizací.

Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok vybraného uchazeče na přijetí. O výsledku výběrového řízení a jmenování do funkce rozhodne Rada Jihočeského kraje.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně na podatelnu krajského úřadu v zalepených obálkách s označením „VŘ – ředitel SÚS JK“ do 25. února 2021 do 12 hodin. Písemné přihlášky mohou být doručeny v uvedeném termínu a s označením i prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.


Přihláška bude mít tyto náležitosti:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis.

Přihláška bude mít tyto povinné přílohy:
1. Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál, popř. ověřenou kopii).
3. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů s odkazem na čl. 6, odst. 1, písm. a) a c) GDPR. (ke stažení zde)
5. Návrh koncepce řízení a systému organizace v rozsahu max. 2 stran běžného formátu.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Podrobnější informace podá: JUDr. Andrea Tetourová, tel. 386720132, email: tetourova@kraj-jihocesky.cz.