Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Plán investic 2021

Úvod  /  Plán investičních akcí  /  Plán investic 2021
FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU SÚS JčK
(okres) CB

 
Silnice III/10577 Adamov Předmětem akce je oprava komunikace průjezdního úseku silnice III/10577 obcemi Adamov a Hůry v délce 430m. Rekonstrukce spočívá v celoplošné opravě vozovky včetně výměny pokladních vrstev a zeminy v aktivní zóně a vytvoření systému odvodnění povrchu vozovky i zemní pláně. V délce 23m je navržen nový chodník. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizace v úseku kú Hůry s napojením nových uličních vpustí a dvou stávajících domovních přípojek.  10,1 mil. Kč
Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou OK Stavba zahrnuje rekonstrukci křižovatky, výměnu povrchu vozovky včetně podkladních vrstev s ponecháním středového ostrůvku. Okružní křižovatka má pět ramen - silnici II/105, dvě místní komunikace a sjezd k supermarketu Penny. Stavba je společnou investicí s Městem Hluboká nad Vltavou. 8,6 mil. Kč
Rekonstrukce opěrné zdi na sil. III/14539 v obci Jaronice  Jedná se o rekonstrukci a opravu silnice III/14539 v obci Jaronice ve dvou na sebe navazujících úsecích (v prvním úseku km 0,000‐0,100 bude provedena celková rekonstrukce komunikace, v druhém úseku km 0,100‐0,272 bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev a následně provedena recyklace za studena a nové položení asfaltových vrstev). Dále úpravu odbočovacích poloměrů křižovatek s místní komunikací, rekonstrukci stávající opěrné zdi mezi silnicí a vodotečí, opravu mostu přes vodoteč Jaronický odpad, výstavbu nové opěrné zdi podél silnice a úpravu vjezdů. Délka úpravy silnice III/14539 je 272,0 m. 24,3 mil. Kč
CK Odvodnění a oprava OZ podél silnice II/163 Vyšší Brod Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, která řeší zejména její odvodnění. Dále je navržena úprava nábřežní zdi (dozdění koruny původní kamenickou technikou), výstavba nové opěrné zdi nad komunikací (konstrukce zdi je tvořena železobetonovou deskou kotvenou zemními hřeby do tělesa svahu, s obkladem z kamene skládaného na sucho původní kamenickou technikou, uloženou na podkladní betonový pas) a stavba chodníku. Šířka vozovky zůstává 6,0 m, povrch vozovky bude obnoven v původní podobě, tedy sfaltobetonový. Odvodnění komunikace je zajištěno dlážděným příkopem, zaústěným do nově budovaných horských vpustí. Chodník rozšířený na 1,5 m, bude opatřen ocelovým zábradlím, povrch dlážděný kamennou kostkou. Do chrániček v chodníkové římse budou zataženy chráničky sdělovacích kabelů CETIN a kabel VO.  17,2 mil. Kč
ST
 
Most ev.č. 173-005 u Rojic Zájmové území se nachází v extravilánu na silnici II/173 procházející po hrázi Velkorojického rybníka mezi Rojicemi a Sedlicemi. Most je v havarijním stavu, a je navržena jeho celková rekonstrukce v prostorovém uspořádání dle současného stavu mostu.Rekonstrukce mostu se provede tak že se upraví i předpolí mostu v nutné délce tak, aby bylo možno plynule navázat na stávající vedení silnice II/173. 14,4 mil. Kč
Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice Silnice III/1211  průjezdní úsek městem Sedlice, rozdělenou do 2. etap v rámci společné investice města Sedlice a Jihočeského kraje. Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice III/1211 provozního staničení 0,00 až 0,450 km, včetně odvodnění , rekonstrukce chodníků, autobus. Zastávek, a kanalizačního řadu a VO. V koordinaci se stavbou proběhnou překládky dotčených el. a sdělovacích kabelů inženýrských sítí, rozpočtované mimo SO stavby. 8,6 mil. Kč

SPOLUFINANCOVÁNO ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

(okres) CB Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace III/1567 průtahem obcí Ločenice, včetně zajištění svahu pod vozovkou. Součástí stavby je i rekonstrukce chodníků, autobusové zastávky a inženýrských sítí ve vlastnictví obce Ločenice (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení).Celková délka rekonstruovaného úseku je 625 m. V celém úseku dochází z hlediska šířkového uspořádání ke sjednocení šířky vozovky mezi obrubníky. Komunikace bude provedena v uspořádání MS2 9;/7/50 s šířkou jízdních pruhů 3,0 m. V délce 110 m je navržena opěrná zeď. 18,7 mil. Kč
Zabezpečení svahu silnice II/146 Lhotice Předmětem stavby je zabezpečení svahu komunikace v těsné blízkosti domu vybudováním opěrné zdi. Současně bude řešeno odvodnění komunikace v daném úseku a prodloužení stávající kanalizace. 1,8 mil. Kč
CK OZ a zřízení odvodnění silnice II/160 ČK Roosveltova ul. Záměrem stavby je návrh opravy stávající opěrné zdi. Nová opěrná ŽB úhlová zeď nahrazuje v místě domu stávající, která je ve špatném technickém stavu. Poloha zdi zůstává stejná.  Směrové ani výškové řešení silnice nebude měněno. Silnice a chodník v místě zdi jsou v přímé. Výškové řešení nebude měněno, stávající silnice je v podélném rostoucím sklonu 0,7 %. Na začátku a na konci dojde k plynulému napojení na stávající stav. Na ŽB římsu se umístí nové oplocení s překládanými prkny.  1,6 mil. Kč
JH Most ev. č. 128-024 na hrázi rybnika u Potočné Stávající most tvořený kamennou klenbou bude zdemolován, nový most je navržen jako monolitická železobetonová klenba. Most bude založený na mikropilotách. Koryto a svahy mostu bude vydlážděno kamenem do betonu. Součástí stavby mostu je provedení izolace, odvodnění, říms, nových vozovkových vrstev a záchytný systém. 5,0 mil. Kč
Průtah silnice II/164 Kunžak Jedná se o stavební úpravy silnice v inravilánu Obce Kunžak, zpřehlednění křižovatky silnic II/164 a II/151 ve směru na Novou Bystřici. Součástí stavby budou stavební objekty Obce Kunžak chodníky, vodovod, jednotná a dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky a veřejné osvětení a místní rozhlas. 13,4 mil. Kč
Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz Původní most bude zdemolován a nahrazen železobetonovou rámovou konstrukcí založenou na základové desce. Koryto bude vydlážděno kamenem do betonu. Součástí stavby mostu je provedení izolace, odvodnění, nových vozovkových vrstev a záchytného systému. 8,4 mil. Kč
Rek. propustku III/40916 - 1,480 km Heřmaneč - Olšany Stávající propustek je na konci životnosti, bude nahrazen novým z trub z polyetylenu DN 800 se svahovými čely, součástí je sanace navazujících úseku vozovky , které jsou poškozené deformacemi. 0,7 mil. Kč
PI Propustek na sil. III/10552 Křižanov  Jedná se o propustek převádějící silnici III/10552 přes bezejmenný tok (přítok do obecního rybníku) u obce Křižanov. V rámci investiční akce bude provedena kompletní demolice původního propustku. Místo něj bude postaven nový plošně založený železobetonový propustek. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám o jednom poli. Zádržný systém bude tvořen zábradlím, kotveným do monolitických železobetonových říms. Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným sklonem. 4,7 mil. Kč
Most ev.č. 105-040 před Bílinou Jedná se o mostní objekt ev. č. 105-040, převádějící silnici II/105 přes bezejmenný tok mezi obcemi Bilina a Veselíčko. V rámci investiční akce bude provedena kompletní demolice původního mostu a výstavba nového plošně založeného mostu s nosnou konstrukcí, kterou tvoří monolitický železobetonový rám o jednom poli. Mostní křídla budou z monolitického železobetonu, vetknuta do rámové konstrukce. Zádržný systém bude tvořen zábradelním svodidlem, kotveným do monolitických železobetonových říms. 12,2 mil. Kč
Most ev.č. 138 - 009 přes potok za Vlascem Jedná se o mostní objekt ev.č. 138-009, převádějící silnici II/138 přes bezpečnostní přepad Vlasteckého rybníku mezi obcemi Vlastec a Záhoří. Výstavba nového mostního objektu bude probíhat ve dvou etapách tak, aby vždy zůstala průjezdná polovina vozovky. Nový most bude hlubině založen na vrtaných mikropilotách. Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonová monolitická deska, která bude uložena na železobetonových opěrách. Do nich budou vetknuta železobetonová křídla. Zádržný systém bude tvořen zábradelním svodidlem, kotveným do monolitických železobetonových říms. Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem. 5,6 mil. Kč
PT Most ev. č. 144 - 013 v Újezdci Jedná se o mostní objekt ev. č. 144-013, převádějící silnici II/1444 přes bezejmenný potok v obci Újezdec. Investiční akce zahrnuje odstranění stávajícího mostního objektu a výstavbu nového, plošně založeného mostu, jehož konstrukci tvoří železobetonový rám. Zádržný systém bude tvořen ocelovým zábradlím, které bude kotveno do železobetonových říms. Součástí stavby bude provizorní lávka pro pěší. 6,2 mil. Kč
Most ev. č. 145-016 Stachy Jedná se o mostní objekt ev. č. 145-016, převádějící silnici II/145 přes Jáchymovský potok v obci Stachy. V rámci investiční akce bude provedeno odstranění stávajícího mostního objektu. Nový most bude založen pomocí mikropilot. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým rámem, křídla budou konzolovitě vetknutá do stěn rámu. Zádržný systém bude tvořen ocelovým zábradlím, které bude kotveno do železobetonových říms. Součástí stavby bude přeložka silových kabelů NN a veřejného osvětlení. 9,6 mil. Kč
Rekonstrukce opěrné podél silnice II/145 ve  Zdíkovci Jedná se o rekonstrukci stávající kamenné opěrné zdi v obci Zdíkovec, podél silnice II/145. Její vrchní část bude ubourána. Stabilita stávajících základů bude zajištěna aplikací mikropilot. Tím bude vytvořen pevný stabilizační prvek ze stávající konstrukce a základů opěrné zdi, na který bude vystavěn železobetonový blok zakončený monolitickou římsou, do které bude ukotveno mostní svodidlo. 4,1 mil. Kč
ST Most ev.č. 1399 - 1 za obcí Třebohostice směr Blatná Nový most bude železobetonová rámová konstrukce, založená hlubině na mikropilotách. Délka přemostění je 3 ,725 m a délka mostu 10,725 m. Jedná se o šikmý most 70º, s rozpětím pole - 4,365 m a délkou nosné konstrukce 5,0 m. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá S6,5/90. Po obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 m. Celková šířka mezi obrubami je 6,5 m. Celková délka úpravy komunikace je 52 m. 5,1 mil. Kč
TA Most ev. č. 13510-6 přes výpusť za obcí Rybova Lhota  Stávající klenbový most je v nevyhovujícím stavu. Hydroizolační systém je nefunkční, opěry jsou podmáčené, nosné konstrukce a opěry mají svislé trhliny. Vzhledem k celkovému poškození mostu bylo rozhodnuto o demolici mostu a zřízení nové železobetonové polorámové nosné konstrukci založené hlubinně na mikropilotách. Volná šířka na mostě je 6,5m. Dojde k pokládce nových živičných vrstev na mostě a za mostem po napojení na silnici III/13510 v celkové délce 90m. 6,4 mil. Kč
Most ev. č. 137-007 Vřesce Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění stávajícího mostníko objektu a jeho nahrazení novým. Nový most je kolmý o jednom poli. Nosná konstrukce je tvořena spřaženou ŽB deskou s prefabrikovanými předpjatými I nosníky.  Založení mostu bude na velkoprůměrových pilotách. Mostovka bude přímo pojížděná se střechovitým uspořádáním příčného řeztu. Celková délka úpravy komunikace v místě mostu je 47 m. Světlost mostního otvoru je 17,5 m. 16,9 mil. Kč
Rekonstrukce průtahu III/13529 Přehořov Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících silnic III.třídy, které jsou poškozené ztrátou hmoty, trhlinami a deformacemi. Jedná se o část silnic III/13522 a III/13529. Součástí stavby je i objekt obce Přehořov - přilehlé chodníky a autobusové zastávky. Dojde k rekonstrukci stávajících místních komunikací průtahu včetně odvodnění,  bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev a následně provedena recyklace za studena a nové položení asfaltových vrstev. 7,7 mil. Kč

SPOLUFINANCOVÁNO Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 

(okres) CB Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic Stavba je situovaná v Jihočeském kraji, v katastrálním území obce Hosín. Nachází se v extravilánu na silnici 2. třídy II/146 mezi městem Hluboká nad Vltavou a silnící I/3. Vzhledem k tomu, že stávající mostní objekt se nachází částečně ve špatném stavu, jeho šířkové uspořádání neodpovídá kategorii převáděné komunikace a komunikace před mostem je vedena v prudkém pravotočivém oblouku, jehož šířka neumožňuje současný průjezd dvou nákladních vozidel, byla navržena konstrukce nového mostního objektu a rekonstrukce komunikace v úseku ev. km 6,164 – 6,357. 36,6 mil. Kč  
Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov Jedná se o napřímení komunikace II/155 a posunutí mostu přes dráhu SŽ s.o. do nové polohy. Celková déla nové větve komunikace II/155 je 345 m, délka úpravy stávající větve je 232 m a délka nového sjezdu k zastávce SŽ 63,5 m. V rámci stavby dojde dále k úpravě dvou propustků, zatrubnění stávajícího příkopu, úpravy sjezdů, úpravy trakčního vedení, zajištění náhradní výsadby. Budou provedeny údržbové práce na stávajícím mostním objektu a úpravy stávající větve komunikace II/155.Projekt rovněž řeší úpravy a napojení stávajících chodníků, místní komunikace a účelové komunikace. Součástí přípravných prací bude překládka sdělovacího kabelu CETIN.Nový most bude o osmi polích s šířkou vozovky 7,0 m. Na levé straně je navržena římsa se zábradelním svodidlem, na pravé straně chodníková římsa. Opěry jsou založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Mezilehlé podpěry jsou navrženy rovněž hlubinně na velkoprůměrových pilotách. 94,9 mil. Kč  
PI Silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou Investiční akce zahrnuje opravu silnice II/159 ve staničení 9,713-10,668km (v obci Albrechtice nad Vltavou i mimo obec). V tomto úseku dojde k odfrézování obrusné vrstvy. Navazující konstrukční vrstvy budou následně rozfrézované, čímž dojde k homogenizaci konstrukce vozovky. Dále bude provedeno odvodnění vozovky osazením příkopových žlabů a uličních vpustí. Mimo obec bude vozovka odvodněna do stávajících otevřených příkopů. V celém úeku dojde k obnovení svislého i vodorovného dopravního značení. 23,8 mil. Kč