Plán investic 2022

Úvod  /  Plán investičních akcí  /  Plán investic 2022
Okres Název akce Předpokládaná cena s DPH Délka (km) Předpokládaný termín realizace Doba realizace  Uzavírka Popis stavby
CB Stav. úprava křiž. II/138 a II/141 v obci Temelín 12 230 306,53 Kč 0,068 04/22 105 úplná, částečná

Jedná se o stavební úpravy křižovatky stávajících vozovek II/138 a II/141 a přilehlých chodníků. 
V rámci stavby bude provedena úprava půdorysného uspořádání křižovatky na kruhový tvar. 
Součástí stavby bude úpravu veřejného osvětlení. Jedná se o doplnění osvětlovacích bodů k místům pro přecházení a k okružnímu pásu křižovatky.
Odvodnění povrchu vozovek, chodníků, přiléhajících zpevněných i nezpevněných ploch je navrženo pomocí uličních dešťových vpustí.

Rek. silnice III/1479 Dolní Bukovsko 17 541 020,00 Kč 0,398 04/22 150 úplná uzavírka

Jedná se o rekonstrukci části silnice III/1479 v Dolním Bukovsku v celkové délce 398,06 m.
Součástí rekonstrukce bude úprava a doplnění komunikací pro pěší (chodníků), vybudování parkovacích stání a úprava rozjezdů místních komunikací,
rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek a dále překládka STL plynovodu v délce 170 m.

CK Silnice III/15811 Nová Ves - stabilizace svahu 4 251 680,88 Kč 0,098 07/22 90 úplná uzavírka

Projekt řeší rekonstrukci části  komunikace III/14311 v průtahu obce Nová Ves u Brloha včetně zajištění stabilizace svahu.
V současnosti je povrch komunikace předmětného úseku tvořen živičným povrchem, který je degradovaný a vykazuje
značné množství mozaikových a síťových trhlin.Vlivem nestabilního svahu dochází k odlamování AC vrstev a k celkové degradaci vozovky.
Součástí projektového záměru je i řešení odvodnění konstrukce vozovky, které v současné době chybí, resp. není kapacitní.
Projekt řeší rekonstrukci části komunikace v celkové délce 98,20 m. Zajištění svahu komunikace bude provedeno pomocí gabionové opěrné stěny v levé straně vozovky.
Rekonstrukce silnice bude provedena v původním šířkovém uspořádání technologií recyklace za studena. Nově bude bude silnice v řešeném úseku doplněna
o zpevněnou krajnici. Odvodnění vozovky bude provedeno jednostranným sklonem do betonového odvodňovacího žlabu, který bude svádět vodu do dtávající uliční vpusti.
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky provozu.

Rekonstrukce a oprava OZ podél silnice II/163 Vyšší Brod 17 170 956,72 Kč 0,328 03/22 180 částečná uzavírka - po polovinách Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, která řeší zejména její odvodnění. Dále je navržena úprava nábřežní zdi (dozdění koruny původní kamenickou technikou),
výstavba nové opěrné zdi nad komunikací (konstrukce zdi je tvořena železobetonovou deskou kotvenou zemními hřeby do tělesa svahu, s obkladem z kamene skládaného
na sucho původní kamenickou technikou, uloženou na podkladní betonový pas) a stavba chodníku. Šířka vozovky zůstává 6,0 m, povrch vozovky bude obnoven v původní podobě,
tedy sfaltobetonový. Odvodnění komunikace je zajištěno dlážděným příkopem, zaústěným do nově budovaných horských vpustí. Chodník rozšířený na 1,5 m,
bude opatřen ocelovým zábradlím, povrch dlážděný kamennou kostkou. Do chrániček v chodníkové římse budou zataženy chráničky sdělovacích kabelů CETIN a kabel VO. 
JH Rek. propustku III/40916 - 1,480 km Heřmaneč - Olšany 1 000 000,00 Kč 0,027 07/22 30 úplná, částečná Stávající propustek je na konci životnosti, bude nahrazen novým z trub z polyetylenu DN 800 se svahovými čely, součástí je sanace navazujících úseku vozovky , které jsou poškozené deformacemi.
Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz 8 382 040,12 Kč 0,060 1.4.2022 120 úplná Původní most bude zdemolován a nahrazen železobetonovou rámovou konstrukcí založenou na základové desce.
Koryto bude vydlážděno kamenem do betonu. Součástí stavby mostu je provedení izolace, odvodnění, nových vozovkových vrstev a záchytného systému.
PI Silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou + odvodnění 18 137 000,00 Kč 0,955 04/22 150 úplná Investiční akce zahrnuje opravu silnice II/159 ve staničení 9,713-10,668km (v obci Albrechtice nad Vltavou i mimo obec).
V tomto úseku dojde k odfrézování obrusné vrstvy. Navazující konstrukční vrstvy budou následně rozfrézované, čímž dojde k homogenizaci konstrukce vozovky.
Dále bude provedeno odvodnění vozovky osazením příkopových žlabů a uličních vpustí. Mimo obec bude vozovka odvodněna do stávajících otevřených příkopů.
V celém úeku dojde k obnovení svislého i vodorovného dopravního značení.
Most ev.č. 121 - 013 most u Osletína 9 900 000,00 Kč 0,085 07/22 120 úplná V rámci stavby bude kompletně zdemolován stávající most a nahrazen novým. Most je navržen jako monolitický ŽB otevřený rám o jednom poli.
Založení mostu je navrženo plošné na základových pasech s přikotvením do podloží pomocí mikropilot. Křídla jsou navržena vetknutá z monolitického betonu,
římsy monolitické železobetonové. Zádržný systém bude tvořen zábradelním svodidlem se svislou výplní. Odvodnění komunikace bude podélným a příčným spádem do vodoteče.
PT Rekonstrukce opěrné podél silnice II/145 v Šebestově  4 057 628,51 Kč 0,015 08/22 45 úplná Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace II/145 a zajištění svahů. Bude provedeno kompletním odstranění všech vrstev stávající komunikace,
následně bude proveden vyrovnávací polštář z lomového kamene, na kterém bude založena konstrukce systémového modulu zajištění svahu.
Po provedení konstrukční vrstvy vozovky bude položen asfaltový beton, VDZ a dosypány krajnice. Poté bude osazen betonový odvodňovací žlab a osazeno silniční ocelové svodidlo z obou stran.
ST Rekonstrukce propustku II/140 Pivkovice 5 500 000,00 Kč 0,022 07/22 120 úplná Náhrada stávajícího nekapacitního propustku za novou mostní konstrukci. Nový most je šikmý železobetonový rám se světlostí mostního otvoru 3,0 m, založený na mikropilotách.
Nostní křídla a římsy budou železobetonové konstrukce. Zádržný systém bude tvořen na jedné straně zábradelním svodidlem a na druhé dvoumadlovým zábradlím.
Odvodnění vozovky bude provedeno podélným a příčným sklonem do silničního příkopu a vodoteče.
Silnice II/142 Bavorov - Netolická 13 000 000,00 Kč 0,383 04/22 120 úplná uzavírka Jedná se o rekonstrukci silnice II/142 ve městě Bavorov na provozním staničení 16,736-17,119 o celkové délce 383m.
Rekonsrukce silnice řeší vlastní těleso silnice, chodníky a parkovací stání, úpravu a rozjezdy místních komunikací, vodovd, kanalizaci a veřejné osvětlení.
Stavební objekty jsou rozděleny pro SuS a město Bavorov. Stavba bude realizována v jedné etapě.
Most ev.č. 1399 - 1 za obcí Třebohostice směr Blatná 5 126 147,10 Kč 0,052 1.4.2022 120 úplná uzavírka Nový most bude železobetonová rámová konstrukce z betonu C30/37 – XF2,XD1,XC4 vyztužená betonářskou výztuží z oceli B500B, založená hlubině na mikropilotách.
Délka přemostění je 3 ,725 m a délka mostu 10,725 m. Jedná se o šikmý most 70º, s rozpětím pole - 4,365 m a délkou nosné konstrukce 5,0 m.
Šířkové uspořádání na mostě odpovídá S6,5/90. Po obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 m. Výška obrubníku je navržena 150 mm.
Celková šířka mezi obrubami je 6,5 m. Poloha mostu zůstane stejná. V předpolích mostu dochází k plynulému napojení na stávající stav. Celková délka úpravy komunikace je 52 m.
TA Silnice II/137 Mladá Vožice 4 934 646,30 Kč 0,710 07/22 15 úplná uzavírka Jedná se o rekonstrukci silnice-II/137 Mladá Vožice. Rekonstrukce silnice zahrnuje i opravu vodovodu a kanlizace.
Dojde k odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 10 cm a následná pokládka modifikovaných směsí ACL 16+ (PmB 25/55-60) 5 cm a ACO 11+ (PmB 45/80-55) 5 cm.
Mezi směsi spojovací postřik z modifikovaného asfaltu PS-CP v množství 0,4 kg/m2 na odfrézovanou plochu a 0,2 kg/m2 mezi ložnou a obrusnou vrstvu.
Stavební objekty jsou rozděleny pro SuS a město Mladá Vožice.
Most ev. č. 13510-6 přes výpusť za obcí Rybova Lhota  6 500 000,00 Kč 0,092 07/22 100 úplná uzavírka Stávající klenbový most je v nevyhovujícím stavu. Hydroizolační systém je nefunkční, opěry jsou podmáčené, nosné konstrukce a opěry mají svislé trhliny.
Vzhledem k celkovému poškození mostu bylo rozhodnuto o demolici mostu a zřízení nové železobetonové polorámové nosné konstrukci založené hlubinně na mikropilotách.
Volná šířka na mostě je 6,5m. Dojde k pokládce nových živičných vrstev na mostě a za mostem po napojení na silnici III/13510 v celkové délce 90m.