Silniční siť Jihočeského kraje tvoří: 6 272,497 km.
Základní údaje

Název organizace:  Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Právní forma:      příspěvková organizace
Sídlo organizace: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČ:     70971641
DIČ:     CZ70971641

O nás

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje je krajskou příspěvkovou organizací zřízenou 1. července 2002 zřizovací listinou Jihočeského kraje. Vznikla jako právní nástupce bývalých Správ a údržeb silnic Č. Budějovice, Č. Krumlov, J. Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor - dnešních závodů - za účelem zajišťování správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku Jihočeského kraje. Na základě smluvního vztahu s Ministerstvem dopravy ČR zajišťuje i údržbu silnic I. tříd na území Jihočeského kraje.

Silniční sítě Jihočeského kraje tvoří v současné době 6 203,339 km.

( Délka tahů dle aktuálních údajů silniční databanky )

Silnice

km

I. třída

735,367

II. třída

1 644,604

III. třída

3 823,368

Dálnice

0

Celkem

6 203,339


Ode dne 20. 12. 2004 je organizace držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001

 

Certifikát (pdf)

Průkaz způsobilosti (pdf 1, pdf 2, pdf 3)

Politika kvality (pdf)

Zřizovací listina

 
Hlavní účel a předmět činnosti 
 • výkon majetkových práv a práva hospodaření k silnicím a svěřenému majetku ve vlastnictví  Jihočeského kraje
 • správa a údržba silnic ve vlastnictví Jihočeského kraje, jejich součástí a příslušenství
 • údržba silnic ve vlastnictví ČR nacházejících se v územním obvodu Jihočeského kraje, u nichž je tato činnost převedena na SÚS JčK smlouvou, jejich součásti a příslušenství
 • investiční činnost na silnicích ve vlastnictví Jihočeského kraje         

Jedná zejména o tyto činnosti:

 • evidence silnic, jejich součástí a příslušenství
 • prohlídky silnic a mostních objektů
 • údržba a opravy silnic a jejich součástí a příslušenství s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic a jejich součástí a příslušenství
 • údržba a opravy mostů, jejich součástí a příslušenství
 • další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v pl. znění, a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., v pl. znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Doplňkové činnosti

Mimo svou hlavní činnost je SÚS JčK oprávněna provádět doplňkovou činnost, nenaruší-li plnění hlavního účelu příspěvkové organizace (viz výše).

Povoleny jsou níže uvedené okruhy doplňkové činnosti:  

 • opravy silničních vozidel a pracovních strojů
 • silniční motorová doprava osobní i nákladní
 • přípravné práce pro stavby
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • skladování zboží a manipulace s nákladem
 • technická činnost v dopravě
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • poskytování technických služeb
 • pronájem nemovitostí


Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace jmenovaný Radou Jihočeského kraje, který vystupuje a jedná samostatně ve všech věcech týkajících se její činnosti, vymezených samostatně v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou, jakož i usneseními orgánů kraje. Ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele, který jej v době nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu.   
 

Vymezení majetku a majetkových práv a povinností

Organizace hospodaří s nemovitým a ostatním majetkem a silničním nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele svěřeným jí zřizovací listinou.  

Příspěvková organizace má zejména tato práva a povinnosti:

 • majetek evidovat
 • držet jej a užívat
 • pečovat o jeho údržbu
 • chránit jej před poškozením, zničením, odcizením čí zneužitím
 • provádět jeho údržbu a opravy
 • umožnit kontrolu zřizovatelem
 • nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti
 • majetek pronajímat, pokud doba nepřesáhne 5 let
 • ohledně majetku uzavírat smlouvy o výpůjčce do doby výpůjčky max. 3 let
 • ohledně majetku uzavírat smlouvy o zřízení věcných břemen
 • movitý majetek nabývat koupí, v souladu s pravidly konání výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek
 • movitý majetek prodávat, vyřazovat a likvidovat do účetní zůstatkové hodnoty 50 000,- Kč
 • ohledně majetku uzavírat smlouvy o zvláštním užívání silničních pozemků nejdéle na dobu 5 let
 • v případě pozemků zastavěných stavbami silnic II. a III. třídy a pozemků, které mají být takto zastavěny, nabývat tyto pozemky pro Jihočeský kraj do vlastnictví
 • v rámci přípravy investiční a neinvestiční činnosti pronajímat od třetích osob pozemky, které budou stavbou dotčeny
 • vynakládat fin. prostředky na neinvestiční a investiční činnost v předpokládaném nákladu do 2 000 000,- Kč na dodávky a služby a do 6 000 000,- Kč na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, a v souladu se směrnicí JčK pro zadávání veřejných zakázek
 • zajistit reprodukci majetku v rámci zřizovatelem schváleného investičního záměru, připravovat a provádět či zajistit přípravu a provedení inv. a neinvestiční činnosti podle platných zákonů a dalších předpisů
 • zastupovat zřizovatele jako vlastníka nemovitostí, jež má organizace ve správě, ve správních řízeních konaných před právními orgány
 • zastupovat zřizovatele jako vlastníka silnic II. a III. třídy při výkonu povinností jemu uložených
 • zastupovat zřizovatele jako vlastníka silničních motorových vozidel ve věci registrace a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • zastupovat zřizovatele v územních a stavebních řízeních
 • jinak může s majetkem nakládat pouze v mezích zákona č. 129/2000 Sb., v pl. znění, zákona č. 250/2000 Sb., v pl. znění, dalších platných právních předpisů a dle usnesení orgánů kraje