Jiné užívání

Úvod  /  Jiné užívání

Postup, kdy je předmětem užívání jiný než silniční pozemek, ale jde o pozemek ve vlastnictví Jihočeského kraje a ve správě SÚS JčK pro účely uvedené dále.

 

Jednotlivé případy

  • umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
  • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
  • provádění stavebních prací
  • zřizování vyhrazeného parkování
  • zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
  • audiovizuální tvorba
  • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu


Smluvní vztah

Se SÚS JčK nebo jednotlivými dislokovanými závody je uzavřena písemná nájemní smlouva, kde jsou uvedeny veškeré náležitosti a specifikována práva a povinnosti zúčastněných stran. Nájemné je stanoveno dle platných cenových předpisů a určuje se na základě platného Sazebníku cen za zvláštní užívání silničních pozemků a pronájem nemovitostí schválených Radou Jihočeského kraje usnesením č. 81/2016/RK-2   
Smluvní vztah se uzavírá nejdéle na dobu pěti let a řídí se Občanským zákoníkem v platném znění.