Whistleblowing – ochrana oznamovatele

Úvod  /  Informace pro veřejnost  /  Whistleblowing – ochrana oznamovatele

WHISTLEBLOWING – OCHRANA OZNAMOVATELE

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Jihočeského kraje (SÚS JčK), má v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele, nastaven vnitřní oznamovací systém pro příjem a vyřizování oznámení, ochranu oznamovatelů, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností pro SÚS JčK dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpisy spadající do níže vyjmenovaných oblastí.

Oznámení obsahuje informaci o případném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má v budoucnosti dojít v SÚS JčK nebo u osoby, se kterou byl nebo je oznamovatel v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro SÚS JčK, a které:

a) má znaky trestného činu,      

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení je možné podat prostřednictvím:

1)         Vnitřního oznamovacího systému organizace SÚS JčK

a) písemně na adresu Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace kraje, ředitelství, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (obálka musí být označena slovy „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám Mgr. Kateřiny Adamcové “),

b) elektronicky na e-mailovou adresu: adamcova@susjk.cz,

c) telefonicky na telefonním čísle +420 387 021 031,

d) na žádost oznamovatele osobně v budově SÚS JčK, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, 3. patro, kancelář č. 309. Osobní setkání lze s příslušnými osobami domluvit předem na výše uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle. Příslušná osoba je povinna přijmout osobní oznámení nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.

Příslušnou osobou je:

Mgr. Kateřina Adamcová, vedoucí oddělení právního, kancelář č. 309,

v případě nepřítomnosti Ing. Vladimír Štindl, interní auditor, kancelář č. 310.

 

2)         Externího oznamovacího systému 

Externí oznamovací systém zřizuje Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů. Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému není podmíněno předchozím využitím vnitřního oznamovacího systému organizace. Možnosti, jak lze konkrétně podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému, jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti; využít lze např. „zabezpečený formulář pro učinění oznámení“, telefonické spojení (tel.: +420 221 997 840), e-mail (oznamovatel@msp.justice.cz).

Externí oznamovací systém – Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě SÚS JčK nebo státnímu zaměstnanci na Ministerstvu spravedlnosti známa.

 

SÚS JčK vylučuje přijímání oznámení od osoby, které pro SÚS JčK nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.