Základní údaje

Úvod  /  O nás  /  Základní údaje

O nás

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje je krajskou příspěvkovou organizací zřízenou 1. července 2002 zřizovací listinou Jihočeského kraje. Vznikla jako právní nástupce bývalých Správ a údržeb silnic Č. Budějovice, Č. Krumlov, J. Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor - dnešních závodů - za účelem zajišťování správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku Jihočeského kraje. Na základě smluvního vztahu s Ministerstvem dopravy ČR zajišťuje i údržbu silnic I. tříd na území Jihočeského kraje.

Název organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Právní forma příspěvková organizace
Sídlo organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO 70971641
DIČ CZ70971641
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. Pr, vložka 173

Hlavní účel a předmět činnosti 

výkon majetkových práv a práva hospodaření k silnicím a svěřenému majetku ve vlastnictví  Jihočeského kraje správa a údržba silnic ve vlastnictví Jihočeského kraje, jejich součástí a příslušenství údržba silnic ve vlastnictví ČR nacházejících se v územním obvodu Jihočeského kraje, u nichž je tato činnost převedena na SÚS JčK smlouvou, jejich součásti a příslušenství investiční činnost na silnicích ve vlastnictví Jihočeského kraje

Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • evidence silnic, jejich součástí a příslušenství
 • prohlídky silnic a mostních objektů
 • údržba a opravy silnic a jejich součástí a příslušenství s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic a jejich součástí a příslušenství
 • údržba a opravy mostů, jejich součástí a příslušenství
 • další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v pl. znění, a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., v pl. znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Doplňkové činnosti

 • Mimo svou hlavní činnost je SÚS JčK oprávněna provádět doplňkovou činnost, nenaruší-li plnění hlavního účelu příspěvkové organizace (viz výše).

Povoleny jsou níže uvedené okruhy doplňkové činnosti:  

 • opravy silničních vozidel a pracovních strojů
 • silniční motorová doprava osobní i nákladní
 • přípravné práce pro stavby
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • skladování zboží a manipulace s nákladem
 • technická činnost v dopravě
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • poskytování technických služeb
 • pronájem nemovitostí

Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace jmenovaný Radou Jihočeského kraje, který vystupuje a jedná samostatně ve všech věcech týkajících se její činnosti, vymezených samostatně v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou, jakož i usneseními orgánů kraje. Ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele, který jej v době nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu.   

Vymezení majetku a majetkových práv a povinností

Organizace hospodaří s nemovitým a ostatním majetkem a silničním nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele svěřeným jí zřizovací listinou.  

Příspěvková organizace má zejména tato práva a povinnosti:

 • majetek evidovat
 • držet jej a užívat
 • pečovat a zajištovat jeho údržbu
 • chránit jej před poškozením, zničením, odcizením čí zneužitím
 • zřizovateli umožnit kontrolu hospodaření
 • nakládat s majetkem v rámci hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti
 • majetek pronajímat, pokud doba nájmu nepřesáhne 5 let
 • ohledně majetku uzavírat smlouvy o výpůjčce do doby výpůjčky nejdéle 5 let
 • ohledně majetku uzavírat smlouvy o zřízení služebnosti v souladu se sazebníkem schváleným Radou Jihočeského kraje
 • movitý majetek nabývat koupí, v souladu s pravidly konání výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek
 • movitý majetek prodávat, vyřazovat a likvidovat do účetní zůstatkové hodnoty 50 000,- Kč
 • ohledně majetku uzavírat smlouvy o zvláštním užívání silničních pozemků nejdéle na dobu 5 let
 • v případě pozemků zastavěných stavbami silnic II. a III. třídy a pozemků, které mají být takto zastavěny, nabývat tyto pozemky pro Jihočeský kraj do vlastnictví
 • v rámci přípravy investičních a neinvestičních činností vypůjčovat si a pronajímat si od třetích osob na dobu nezbytně nutnou pozemky, které budou stavbou dočasně dotčeny
 • vynakládat fin. prostředky na neinvestiční a investiční činnost v předpokládaném nákladu do 2 000 000,- Kč na dodávky a služby a do 6 000 000,- Kč na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu se směrnicí Jihočeského kraje pro zadávání veřejných zakázek
 • zajistit reprodukci majetku v rámci zřizovatelem schváleného investičního plánu reprodukce, připravovat a provádět či zajistit přípravu a provedení inv. a neinvestiční činnosti podle platných zákonů a dalších předpisů
 • zastupovat zřizovatele jako vlastníka nemovitostí, jež má organizace ve správě, ve správních řízeních
 • zastupovat zřizovatele jako vlastníka silnic II. a III. třídy při výkonu povinností jemu uložených
 • zastupovat zřizovatele jako vlastníka silničních motorových vozidel ve věci registrace a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • jinak může se svěřeným majetkem nakládat pouze v mezích zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dalšími obecně závazných právních předpisů a právních předpisů Jihočeského kraje a usnesení orgánů kraje

Silniční sítě Jihočeského kraje tvoří v současné době 6 149,608 km.
( Délka úseků tahů dle aktuálních údajů silniční databanky k 1.7.2023)

 

Silnice km
I. třída 643,742
II. třída 1 640,048
III. třída 3 791,327
Dálnice 74,491
Celkem 6 149,608

Ode dne 20. 12. 2004 je organizace držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001
Ode dne 18.2.2019 je organizace držitelem certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001

Certifikát ISO 9001 + SJPK: 

        Průkaz způsobilosti       

Certifikát ISO 14001:

Politika managementu:

Zřizovací listina