Zvláštní užívání

Úvod  /  Zvláštní užívání

Zvláštní úžívání

Postup při užití silnic II. a III. třídy jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny - dále jen "zvláštní užívání"
(§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v pl. znění a prováděcí vyhláška č. 104/1997Sb., v pl. znění)

Jednotlivé případy

 • přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
 • užití silnice a silničního pomocného pozemku pro:
  • umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
  • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
  • provádění stavebních prací
  • zřizování vyhrazeného parkování
  • zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
  • audiovizuální tvorbu
 • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
 • umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních a podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm, nebo na mostních objektech
 • výjimečné užití silnice pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi
 • výjimečné užití silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu

Zvláštní užívání spočívající v umísťování a provozování reklamních zařízení může povolit příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let za podmínky, že reklamní zařízení nemohou být zaměněna s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními, nebo nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace, nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích. Pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, musí být na náklad provozovatele reklamního zařízení vybavena svodidly, nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení.

 

Náležitosti potřebné k vystavení rozhodnutí o povolení zvláštního užívání:

Je nutné vyplnit žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, jejíž formulář je k vyzvednutí na příslušném silničním správním úřadu (Krajský úřad Jihočeského kraje - přeprava zvlášť těžkých vozidel, v ostatních případech - obecní úřady obcí s rozšířenou působností). Vzory žádostí k dispozici zde :

Formuláře magistrátu města České Budějovice

Formuláře MěÚ Trhové Sviny

Formuláře MěÚ Týn nad Vltavou

Obsah žádosti:

 • konkrétní způsob zvláštního užívání (viz výše)
 • souhlas vlastníka dotčené komunikace (k vyřízení jsou oprávněny jednotlivé dislokované závody Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) jako organizace hospodařící s majetkem kraje v rozsahu stanoveném zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem Jihočeského kraje pod č. ZK/183/2002/ZK v platném znění, viz. Zřizovací listina)
 • souhlas a vyjádření okresního ředitelství Dopravního inspektorátu PČR


Přílohy žádosti:

 • případné stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • projekt (min. přehledná situace s vyznačením), případně plán organizace výstavby

Součástí rozhodnutí je protokol o předání a převzetí předmětného pozemku (vydává jej příslušný odbor dopravy nebo dislokované závody SÚS JčK). Upravený pozemek přebírá protokolárně pověřený pracovník dislokovaného závodu.

Zahájení zvláštního užívání

Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání je uzavřena mezi žadatelem a příslušným dislokovaným závodem SÚS JčK smlouva o zvláštním užívání. Případné vzdání se práva odvolání je řešeno na ředitelství  SÚS JčK.

Správní a jiné poplatky

Poplatek za povolení příslušného silničního správního úřadu řeší zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, v platném znění.

Poplatek za zvláštní užívání komunikace se určuje na základě platného Sazebníku cen za zvláštní užívání silničních pozemků a pronájem nemovitostí schváleným Radou Jihočeského kraje usnesením č. 81/2016/RK-2  

Vyřizovací lhůty

Jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a činí 30 dnů od obdržení žádosti, ve složitých případech 60 dnů.

Opravné prostředky a jejich uplatňování

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím odboru dopravy příslušných MěÚ. Odvolání musí obsahovat datum a jednací číslo rozhodnutí, proti kterému se žadatel odvolává.

Sankce

Porušení povinností stanovených z. č. 13/1997 Sb., zákonem o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., obojí v platném znění, jakož i nedodržení podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí o zvláštním užívání, užití komunikace k jiným účelům, než pro které jsou určeny, či bez příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání, bude z podnětu SUS JčK sankcionováno kompetentním správním orgánem. Uložená sankce nezbavuje Jihočeský kraj jako vlastníka, či SUS JčK jako organizaci hospodařící s jeho majetkem, práva domáhat se náhrady, případně vzniklé škody.